Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Brieven aan Alain Beaudet, minister Aglukkaq en vice-minister Yeates over het CIHR / MSSC verslag over CCSVI

Door DIRECT-MS, donderdag 9 december 2010

Een paar maanden geleden kreeg ik een korte brief van Alain Beaudet, de voorzitter van het MSSC / CIHR Comité waarin CCSVI en MS bekeken werden. Hij had de grondige analyse van Direct-MS gekregen over het rapport van de Commissie Beaudet over CCSVI en MS. In deze analyse waren we zeer kritisch over het "Beaudet Report" op zowel ethische als wetenschappelijke gronden. In zijn antwoord ging hij niet in op onze kritiek, maar herhaalde de standaardregels dat de commissie een verscheidenheid aan deskundigen had geraadpleegd en dat het verslag op wetenschappelijke merites werd beoordeeld.

Nu de artsen in Toronto ook hebben gewezen op het grote gebrek aan benodigde expertise in het Beaudet Comité, wil ik het antwoord vrijgeven dat ik gestuurd heb aan Beaudet evenals een brief aan minister Aglukkaq en haar vice-minister, Glenda Yeates om hen te vragen zich te beraden over hun aanvaarding van een zeer gebrekkig en eigenlijk nepverslag. Gezien het feit dat mevrouw Yeates de beraadslagingen van het Beaudet Comité bijgewoond had als waarnemer en zich terdege bewust was van alle ethische en wetenschappelijke tekortkomingen van het comité en haar verslag, had ik niet verwacht dat Beaudet / CIHR noch Health Canada niet alles zouden doen aan dit grote onrecht dat personen met MS wordt aangedaan.

Er kan weinig twijfel over bestaan dat het Beaudet Comité /verslag een uitgebreide schertsvertoning is, gezamenlijk georganiseerd door de MS-vereniging, CIHR en Health Canada met de bedoeling ervoor te zorgen dat er zo lang mogelijk niets wezenlijks zou worden gedaan met betrekking tot CCSVI. Dit is de enige realistische verklaring voor al de flagrante ethische en wetenschappelijke problemen in het Beaudet Comité /Rapport en de onmiddelijke aanvaarding ervan door Health Canada.

Dus wat kan er gedaan worden? In principe niets. De MS-vereniging, MS-onderzoekers, neurologen en de overheid willen niet dat de CCSVI-behandeling beschikbaar komt in Canada, ieder met hun eigen redenen. Wanneer alle machthebbers willen dat er iets gebeurt of niet gebeurt in de MS-wereld kunt u er zeker van dat ze hun zin krijgen.

De twee brieven staan hieronder:

10 oktober 2010.
Geachte dr. Beaudet,

Dank u voor uw antwoord op de Direct-MS "diepgaande analyse van het beknopte verslag van de CIHR / MSSC Commissie over CCSVI en MS", dat werd gestuurd aan minister Aglukkaq. Vermoedelijk is dit naar u opgestuurd en u gevraagd om erop te antwoorden. Ik ben enigszins teleurgesteld door uw antwoord, omdat u niet reageert op een van de vele specifieke tekortkomingen in uw verslag, met inbegrip van zowel wetenschappelijke als ethische kwesties die worden beschreven in onze diepgaande analyse.

Ik denk dat het het beste is om eerst in te gaan op de ethische kwesties. De belangrijkste taak van de CIHR / MSSC commissie van "deskundigen" was om een advies te geven over het al of niet financieren van klinisch onderzoek op dit moment naar de effectiviteit van een CCSVI-behandeling bij MS. Dit was een erg kritische opdracht gezien het feit dat veel mensen met MS onverbiddelijk last ondervinden van progressieve achteruitgang en indien een CCSVI-behandeling daadwerkelijk van waarde is, hoe groter het lijden is van een groot aantal Canadezen hoe langer het duurt om dit te bepalen. Er stond dus veel op het spel voor uw commissie en uiteindelijke aanbevelingen over dit belangrijke gezondheidsprobleem.

Om een geldig rapport met waardevolle aanbevelingen te maken, is het noodzakelijk om een commissie van deskundigen samen te stellen van degenen die uit eerste hand ervaring hebben met het onderwerp. Zeker, niet iedereen heeft deze ervaring, maar wel een redelijk aantal. Opdat uw commissie naar behoren haar taak kon voltooien, was het essentieel dat zij personen bevatte die uit eerste hand ervaring hebben met CCSVI-onderzoek en personen die betrokken zijn geweest bij de toepassing van veneuze angioplastie en het gebruik van stents in extra-craniale aderen.

Omdat in uw commissie niemand zat met kennis van CCSVI en MS uit de eerste hand of iemand met uit de eerste hand ervaring met veneuze angioplastiek, kan er geen twijfel over bestaan dat de daaruit voortvloeiende aanbevelingen ongeloofwaardig zijn. Er zijn tal van mensen die een dergelijke expertise hebben en  in uw commissie zouden hebben gepast. Bovendien is het moeilijk om zich niet af te vragen waarom een doelbewuste uitsluiting van dergelijke vereiste deskundigen voor de beoordeling van de noodzaak voor CCSVI-behandeling werd gedaan en zo een bevooroordeelde commissie samen te stellen om zo een negatief advies te waarborgen. Ongeacht, zulks een bevooroordeelde selectie is volstrekt onaanvaardbaar, omdat de nodige wetenschappelijke expertise niet vertegenwoordigd was en het kan ook onethisch zijn als het opzettelijk is gedaan.

Natuurlijk is het ook essentieel om een betrouwbaar rapport met aanvaardbare aanbevelingen te geven dat niemand die invloed kan uitoefenen op de besprekingen en aanbevelingen een belangenconflict heeft. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fundamenteel dit is. Voor uw commissie betekent dit dat het nodig zou zijn geweest iemand die een openlijk tegenstrijdig belang heeft met de mogelijke invoering van een niet-medicamenteuze behandeling voor MS uit te sluiten. Dus iedereen die geld of geschenken heeft gekregen van farmaceutische bedrijven die MS-middelen produceren en verkopen, had niet mogen worden opgenomen in uw commissie vanwege voor de hand liggende ethische redenen.

Een duidelijk ethisch probleem was de opname van een meerderheid van de leden van de commissie met een openlijke belangenverstrengeling. Misschien denkt u dat er niets mis is met het samenstellen van een commissie met een meerderheid van personen met een openlijke belangenverstrengeling en misschien is dat wel hoe de dingen worden gedaan op CIHR en MSSC. Echter, in mijn wetenschappelijke wereld, worden dergelijke praktijken beschouwd als zeer onethisch en dit alleen al ontkracht de waarde van uw rapport. De aanvaarding door Health Canada van een dergelijk ethisch besmet verslag baart zorgen. Ik ben hoopvol gestemd dat Health Canada haar positie in deze zeer belangrijke kwestie zal herzien nadat dat zij op de hoogte zijn gebracht van de ernstige ethische en wetenschappelijke problemen in relatie tot uw verslag.

Uw opmerking dat "het verslag wordt beoordeeld op zijn wetenschappelijke merites", zegt eigenlijk het rapport moet worden afgewezen wegens een gebrek aan wetenschappelijke merites. Ik verwijs u naar onze diepteanalyse die ook negen pagina's bevat die alle wetenschappelijke fouten en niet-ondersteunde uitspraken behandelt waar het rapport van doordrenkt is. Ik wijs erop dat u geen enkel punt heeft weerlegd dat werd gemaakt over de gebrekkige wetenschap in het rapport. Dit is niet verwonderlijk aangezien het onmogelijk is om dit te doen.

Hoe kun je de kritiek op de fundamentele fouten in uw verslag weerleggen, zoals het verkeerd beschrijven van de bloeddoorstroming in de jugularis aderen? En hoe kun je onze kritiek op de ongefundeerde uitspraken weerleggen, zoals degene die beweert dat we niet weten of CCSVI in verband wordt gebracht met MS. Het feit dat elke week meer dan 500 mensen met MS aan CCSVI worden behandeld laat geen twijfel bestaan over de hoge associatie tussen MS en CCSVI. Stel je voor als een CIHR-rapport beweerde dat we niet weten of harttransplantaties mogelijk zijn, terwijl tegelijkertijd elke week 500 harttransplantaties worden uitgevoerd in andere landen. In het kort, tenzij u goed alle gedocumenteerde wetenschappelijke tekortkomingen van uw verslag kunt weerleggen, denk ik dat het veilig is om te zeggen dat alle aanbevelingen op basis van dergelijke gebreken en onvoldoende wetenschappelijke analyses geen waarde hebben en een eventuele acceptatie hiervan moet ernstig in twijfel worden getrokken.

U merkt op dat "de minister de wetenschappelijke evaluatie en het advies heeft geaccepteerd". Zoals hierboven vermeld, is een dergelijke aanvaarding een groot probleem voor Health Canada. Het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat beslissingen van Health Canada over belangrijke gezondheidskwesties gemaakt worden op basis van vaste, volledige en objectieve wetenschappelijke analyse die vrij is van ethische problemen. Er kan geen twijfel over bestaan dat dit niet het geval is met betrekking tot het besluit van Health Canada over het al dan niet financieren van onderzoek naar CCSVI-behandelingen. Dit besluit was gebaseerd op onjuiste wetenschap bij elkaar gezet door mensen die geen eerste hand ervaring met het onderwerp hebben en met een openlijke belangenverstrengeling.

Nu dat Health Canada op de hoogte is gesteld van het onaanvaardbare karakter van uw rapport dat de basis van hun besluit gevormd heeft, zijn we allemaal aan het wachten om te zien hoe ze met deze zeer problematische situatie omgaan. Ik wil benadrukken dat het besluit van Health Canada over deze kwestie de levens van tienduizenden Canadezen die al lijden onder de gevolgen van MS zal beïnvloeden. Het valt te bezien of Health Canada hun lijden zal vergroten door een ethisch en wetenschappelijk ondeugdelijk verslag te blijven aanvaarden of hen zal helpen om het lijden te verlichten door het tijdig nemen van een goede beslissing en het te voorzien van betrouwbare informatie.

Ik kan u verzekeren dat dit probleem niet weggaat totdat er een goede en eerlijke oplossing is bereikt. Als u deze kwestie verder wilt bespreken, neem dan gerust contact met mij op via telefoon of e-mail. Ik sta ook open voor het beleggen van een vergadering om te proberen tot een aanvaardbare oplossing te komen voor dit hoogst ongelukkige en potentieel zeer schadelijke probleem.

Met vriendelijke groet,

Ashton Embry
Voorzitter

 

10 oktober 2010
Geachte minister Aglukkaq en mevrouw Yeates,

Bijgevoegd vindt u mijn brief aan dr. Alain Beaudet als antwoord op zijn brief over zijn gedachten over de van Direct-MS afkomstige "Diepte-analyse van het CIHR / MSSC Verslag over MS en CCSVI." Gezien het feit dat dr. Beaudet geen enkel punt kan weerleggen van de vele ethische en wetenschappelijke problemen die in onze analyse in detail besproken worden, moet men ervan uitgaan dat onze analyse juist is en dat dr. Beaudet's verslag onaanvaardbaar is op ethische en wetenschappelijke gronden.

Gezien het feit dat Health Canada een zeer belangrijke beslissing neemt op basis van de inhoud van dit onaanvaardbaar verslag, lijkt het ons dat Health Canada dit probleem opnieuw moet bezien, zodat er betrouwbare informatie verkregen wordt waarmee zo spoedig mogelijk een goede beslissing mogelijk gemaakt kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat Health Canada de best mogelijke beslissing wil nemen over dit belangrijke gezondheidsprobleem.

Zoals ik aan het einde van mijn brief aan dr. Beaudet schreef, dat er zich een problematische situatie voordoet waarbij Health Canada een besluit over een belangrijk gezondheidsprobleem neemt, dat invloed zal hebben op de levens van tienduizenden Canadezen, gebaseerd is op een ethisch en wetenschappelijk bekritiseerd gebrekkig verslag, dat niet zomaar zal verdwijnen. Vele levens zullen worden beïnvloed door de beslissing goed CCSVI-onderzoek naar behandeling wel of niet te financieren in de nabije toekomst. Ik kan u verzekeren dat niemand zich er goed bij voelt dat een dergelijke belangrijke beslissing was gebaseerd op slechte wetenschappelijke analyse gedaan door ongeschikte personen van wie de meesten een grote belangenverstrengeling hebben.

Ik ben hoopvol gestemd dat, nu u beiden bewust bent van de ernstige problemen die volledig afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van het CIHR / MSSC-rapport, dat u deze onaanvaardbare situatie zult corrigeren. Ik realiseer me dat het belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk het gezicht wil redden en dus stel ik voor dat Health Canada, CIHR en MSSC gezamenlijke een verklaring uitbrengen dat nieuwe informatie het noodzakelijk maakt om het besluit te herzien en dat Health Canada opnieuw zal kijken naar de vraag of het wel of niet klinisch onderzoek naar de effectiviteit van CCSVI-behandeling voor MS op de korte termijn zal financieren.

Ik denk dat dit een gouden kans is voor Health Canada en de huidige regering om steun te krijgen van de MS-gemeenschap. Zoals jullie wel hebben gezien, werd CCSVI een politieke kwestie in de New Brunswick verkiezingscampagne en de MS-gemeenschap werkte hard voor de te kiezen kandidaten van de conservatieve partij die hadden beloofd aan de New Brunswickers met MS om te helpen om de CCSVI-behandeling te krijgen desnoods buiten Canada. Ik kan u verzekeren, wanneer een federale verkiezing wordt gehouden, dat het CCSVI-probleem erg belangrijk is voor de MS-gemeenschap en hun familie en vrienden. Als de federale overheid en Health Canada vasthouden aan hun huidige positie door het ontkennen van de noodzaak van een onderzoek naar een CCSVI-behandeling in de nabije toekomst op basis van een ethisch en wetenschappelijk ondeugdelijk rapport, dan zullen ze niet gunstig worden onthaald door de MS-gemeenschap. Natuurlijk, als Health Canada een besluit over de kwestie bereikt in een eerlijke, objectieve en transparante wijze, of zelfs beter nog, als de overheid de onmiddellijke behoefte van dergelijk onderzoek ondersteunt, dan zouden dergelijke acties worden gezien in een zeer gunstig licht. Al wat personen met MS vragen is dat Health Canada en de regering van Canada handelen op een aanvaardbare wijze met betrekking tot het nemen van een besluit over deze belangrijke vraag. Momenteel is dit niet het geval en de onaanvaardbare tekortkomingen van het Beaudet-verslag zijn algemeen bekend in de MS-gemeenschap in Canada.

Samengevat, Direct-MS is hoopvol dat Health Canada haar besluit zal herzien of het al dan niet onderzoek naar CCSVI- behandeling zal financieren in de nabije toekomst. Het enige wat we vragen is dat een besluit over deze kwestie is gebaseerd op objectieve, uitgebreide wetenschap en de gegevens van CCSVI behandelingscentra die worden beoordeeld door deskundige en ervaren wetenschappers en praktijkmensen die vrij zijn van belangenverstrengeling met betrekking tot een niet-medicamenteuze behandeling voor MS. We staan zeker open voor een vergadering waar dit probleem open en vertrouwelijk kan worden behandeld. Hartelijk dank voor de behandeling van dit belangrijke probleem en we kijken ernaar uit van u te horen eind oktober.

Met vriendelijke groet,

Ashton Embry
Voorzitter

Bron: Letters to Beaudet Aglukkaq Yeates (pdf)

Vertaald door CCSVI.nl